Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Meesters in Duurzaamheid B.V.

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Meesters in Duurzaamheid B.V. inzake de verkoop van zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

1.2 Definities:

 1. Meesters in Duurzaamheid B.V., gevestigd aan de Jacobusspijkerdreef 248 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81014082;
 2. Product: zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem zoals gespecificeerd in de overeenkomst;
 3. Koper: een consument die een overeenkomst met Meesters in Duurzaamheid B.V. inzake de aankoop van een product en installatie wenst aan te gaan of is aangegaan;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Meesters in Duurzaamheid B.V. en Koper tot koop van het product en installatie;
 5. Werk: de door Meesters in Duurzaamheid B.V. of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5 Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 2. Aanbieding en Overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen van Meesters in Duurzaamheid B.V. zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Koper volledig ingevulde- en ondertekende Meesters in Duurzaamheid B.V. offerte is ontvangen en wordt aanvaard door een bevoegd persoon van Meesters in Duurzaamheid B.V.. De Koper kan eenzijdig de offerte geplaatst niet meer annuleren aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij (i) annulering wettelijk is toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding dan wel (ii) wanneer de Koper hier binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aanvaarding schriftelijk op terugkomt met een beroep op herroeping.

2.3 Meesters in Duurzaamheid B.V. streeft enkel naar een juiste informatie van Koper doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van Koper om de Overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij Meesters in Duurzaamheid B.V., te kennen.

2.4 De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst en rendement van de systemen, uitgezonderd wanneer overeenkomst conform artikel 2.2 tot stand is gekomen.

2.5 Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

2.6 Indien ten gunste van de Koper voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een financiering of bouwvergunning, is Koper verplicht om Meesters in Duurzaamheid B.V. binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk te melden dat de financiering of bouwvergunning niet kon worden verkregen. Indien de financiering of bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft Koper het recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.

2.7 Meesters in Duurzaamheid B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter product aan koper te leveren. De koper heeft het recht om dit aanbod te accepteren dan wel te weigeren. In geval van afwijzing van het aanbod zal de overeenkomst tussen verkoper en Koper kosteloos worden ontbonden.

2.8 De leveringsdatum wordt in nader overleg tussen partijen bepaald.

2.9 De aanbieding van Meesters in Duurzaamheid B.V. vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het Product en eventuele aanverwante producten bij Koper in rekening zullen worden gebracht. Ook wordt helder inzicht gegeven in welke werkzaamheden of producten in uitzonderlijke omstandigheden tot meerkosten kunnen leiden.

2.10 De aanbieding en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door Meesters in Duurzaamheid B.V. of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Meesters in Duurzaamheid B.V.. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden worden verstrekt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

2.11 De aanbieding van Meesters in Duurzaamheid B.V. wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 28 dagen na ontvangst door de Koper. Tenzij hiervan wordt afgeweken in de offerte in het kader van een actie.

Artikel 3. Prijs.

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Meesters in Duurzaamheid B.V. vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit

ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Meesters in Duurzaamheid B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 In geval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen een week nadat Meesters in Duurzaamheid B.V. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het functionerend opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Meesters in Duurzaamheid B.V. komen.

Artikel 4. Afleveren, het leveren en eigendomsvoorbehoud.

4.1 De (af)levering van het product en de eventuele aanvang van installatie van het product geschiedt op het door Koper aan Meesters in Duurzaamheid B.V. opgegeven adres en wel binnen een termijn als volgt: 12 werkweken voor een standaard order, 12 werkweken na bevestiging van ontvangst van de bouwvergunning aan Meesters in Duurzaamheid B.V., 16 werkweken in geval van opzet van een constructie, al dan niet na bevestiging ontvangst van de bouwvergunning aan Meesters in Duurzaamheid B.V..

4.2 Bij zelfinstallatie zal de aflevering nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige betaling van de overeengekomen koopsom is voldaan.

4.3 Meesters in Duurzaamheid B.V. zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering en installatie van het product. Koper stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter beschikking.

4.4 De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of door Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 Het eigendom van alle geleverde en alle nog te leveren producten door Meesters in Duurzaamheid B.V. blijft bij Meesters in Duurzaamheid B.V. en zal eerst op de klant overgaan op het moment dat de klant de volledige verschuldigde koopprijs voor alle geleverde producten alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader van de levering tevens ten behoeve van de klant door Meesters in Duurzaamheid B.V. verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen en/of voorwaarden die Meesters in Duurzaamheid B.V. in verband met dit door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekortschieten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen. Onder schadevergoeding is uitdrukkelijk begrepen eventueel verlies als gevolg van wederverkoop van teruggenomen zaken.

4.6 Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling op een opgegeven bankrekeningnummer van Meesters in Duurzaamheid B.V. niet heeft aangetoond.

4.7 De klant is verplicht de producten van Meesters in Duurzaamheid B.V. waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zodanig te identificeren en op eerst verzoek van Meesters in Duurzaamheid B.V. deze aan te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de teruggenomen producten wordt de klant gecrediteerd voor de waarde die de producten alsdan blijken te hebben. De aan de terugname verbonden kosten zullen de klant in rekening worden gebracht waaronder begrepen de kosten als gevolg van wederverkoop.

4.8 De klant is niet gerechtigd de door Meesters in Duurzaamheid B.V. geleverde producten alsmede de producten ten aanzien waarvan aan Meesters in Duurzaamheid B.V. het eigendomsrecht toekomt op grond van het bepaalde in lid 4.5 aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te dragen, alvorens deze volledig zijn betaald. Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke verkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, tenzij aan de klant surseance van betaling is verleend of hij in staat van faillissement is verklaard dan wel bij de klant beslag is gelegd op een handelsvoorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eigendomsvoorbehoud van Meesters in Duurzaamheid B.V. rust.

4.9 De klant moet Meesters in Duurzaamheid B.V. onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om producten waarop Meesters in Duurzaamheid B.V. enig eigendomsrecht kan doen gelden, in hun bezit te krijgen. De klant dient dit te melden en Meesters in Duurzaamheid B.V. gelijktijdig de daarop betrekking hebbende documenten te verschaffen.

4.10 Meesters in Duurzaamheid B.V. heeft het recht de aan de klant geleverde producten die eigendom van Meesters in Duurzaamheid B.V. zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Meesters in Duurzaamheid B.V. aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De klant is verplicht deze terugname medewerking te verlenen.

4.11 De klant is verplicht alle producten waarop enig eigendomsrecht van Meesters in Duurzaamheid B.V. rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale risico’s.

Artikel 5. Betaling.

5.1 De betaling geschiedt volledig bij oplevering van de installatie, het openstaande saldo dient door Koper te worden betaald bij oplevering/ontvangst van de factuur.

5.2 Afwijkingen van artikel 5.1. Zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst.

5.3 Koper dient een betaling binnen de door Meesters in Duurzaamheid B.V. aangegeven termijn te verrichten. Indien Meesters in Duurzaamheid B.V. de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen zendt Meesters in Duurzaamheid B.V. Koper een betalingsherinnering toe waarin Koper de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na verzending daarvan alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook binnen deze termijn niet tot betaling wordt overgegaan is Koper in verzuim. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Meesters in Duurzaamheid B.V. gerechtigd

rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 6. Schadebeding.

6.1 Indien de Overeenkomst door Koper eenzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of geannuleerd wordt na de wettelijke bedenktijd zoals vermeld in artikel 2, lid 2, zal zij Meesters in Duurzaamheid B.V. integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Na herroepingstermijn annuleren leidt tot een boete van 50% van de offertewaarde.

6.2 Indien Koper handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf, geldt het volgende schadebeding: Indien de Overeenkomst door Koper eenzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of geannuleerd wordt, zal zij Meesters in Duurzaamheid B.V. integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Wanneer de verbreking en/of annulering door Koper tussenkomt op meer dan 4 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door Koper wanneer hij de Overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 4 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Meesters in Duurzaamheid B.V. indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan Koper.

6.3. Leverancier zal er naar redelijkheid alles aan doen om de installatie optimaal te laten functioneren. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren dan zal de klant gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst wat dan op kan treden.

Artikel 7. Afleveren, het leveren en het uitvoeren van installatie.

7.1 Het Product wordt door Meesters in Duurzaamheid B.V. geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het Product op de locatie door Koper wordt uitgevoerd. Koper dient in voorkomend geval ervoor zorg te dragen dat de installatie geschiedt door een erkend en gecertificeerd vak bedrijf.

7.2 Meesters in Duurzaamheid B.V. behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen keuze.

Meesters in Duurzaamheid B.V. werkt ook met externe verkoop- en marketingorganisaties die Meesters in Duurzaamheid B.V. vertegenwoordigen.

7.3 Koper is jegens Meesters in Duurzaamheid B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

 1. Het personeel van Meesters in Duurzaamheid B.V. en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Meesters in Duurzaamheid B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Koper is medegedeeld.
 2. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 3. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers;
 4. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 5. Indien de installateurs gezien de hoogte van de dakrand niet veilig kunnen werken dan worden de kosten voor het gebruik van een hoogwerker aan de koper doorbelast.
 6. Meesters in Duurzaamheid B.V. zal de noodzakelijke voorwaarden zoals in de bovengenoemde onder a) tot en met e) staan opgesomd steeds van tevoren met Koper bespreken en afstemmen zodat vooraf inzicht hierover (waaronder eventuele meerkosten) bestaat.

7.4 Koper dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Meesters in Duurzaamheid B.V. of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Meesters in Duurzaamheid B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Koper Meesters in Duurzaamheid B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

7.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Koper, en dit aan kostprijs voor Meesters in Duurzaamheid B.V. verhoogd met 10% marge.

7.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; b. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. c. Dakpannen die vast verbonden zijn met de onder- dan wel dakconstructie en/of gecoat zijn en niet zonder (cosmetische) beschadiging kunnen worden verwijderd ten behoeve het aanbrengen van haken op het dak.

7.7 De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat, indien het technisch noodzakelijk is om een extra groep in de meterkast te plaatsen, vanuit de meterkast een kabel naar de omvormer zal worden aangebracht. De kabel wordt in dat geval in overleg met de Koper geplaatst en netjes afgewerkt.

7.8 De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het technisch noodzakelijk kan zijn dat de omvormer op een in overleg met de Koper te bepalen zichtbare plek in de woning wordt geplaatst. Gelet op het feit dat een omvormer overdag een licht zoemend geluid maakt zal rekening worden gehouden met de plek waar de omvormer wordt geplaatst.

7.9 De koper draagt het risico van het door Meesters in Duurzaamheid B.V. aantreffen van een zaak (zoals de aanwezigheid van asbest) die het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst voor de Meesters in Duurzaamheid B.V. belemmert dan wel bemoeilijkt, tenzij de Meesters in Duurzaamheid B.V. redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. Meesters in Duurzaamheid B.V. behoudt zich het recht voor tot het afbreken van de installatie dan wel het annuleren van de opdracht indien naar inschatting van de Meesters in Duurzaamheid B.V.:

 1. De veiligheid van medewerkers in het geding is;
  b. Asbest wordt aangetroffen;
  c. De staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is; d. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;
  Artikel 8. Garantie.

8.1 Meesters in Duurzaamheid B.V. garandeert de uitvoering van zijn opdracht volgens de regels van redelijkheid en billijkheid en door gekwalificeerde werknemers of onderaannemers.

8.2 Op de door Meesters in Duurzaamheid B.V. geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen zijn de normale garantieregelingen van toepassing.

8.3 Meesters in Duurzaamheid B.V. garandeert dat wijzigingen en aanpassingen van de installatie, uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst geen negatieve invloed hebben op de werking en functionaliteit van de installatie.

8.4 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van:

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan;

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit natuurrampen, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Schade veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of op welke wijze ook direct of indirect verband houdende met terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of (indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt) de gevolgen daarvan te beperken;

Schade veroorzaakt door of ontstaan uit groot molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;

Indien de Koper, diens lasthebber of diens aangestelde met opzet of de al dan niet bewuste roekeloosheid een schade veroorzaakt;

Na verhuizing, verplaatsing of verandering (waaronder eigendomsoverdracht) van de installatie.

De overeenkomst blijft echter gelden indien de Koper de verhuizing, verplaatsing of verandering onmiddellijk aan Meesters in Duurzaamheid B.V. meldt en onmiddellijk na het ontstaan van enige schade bewijst dat er geen verband is tussen de verhuizing, verplaatsing of verandering en het ontstaan of vergroten van deze schade. Meesters in Duurzaamheid B.V. heeft bij verhuizing, verplaatsing of verandering van de installatie het recht de prijs vanaf de wijzigingsdatum te herzien dan wel huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Werken van welke aard ook uitgevoerd aan de installatie door anderen die niet in opdracht verkeerden van Meesters in Duurzaamheid B.V., tenzij anders overeengekomen met Meesters in Duurzaamheid B.V.;

Gebreken veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik door de Koper of derden;

Gebreken veroorzaakt door een fout van de Koper, zijn lasthebbers of aangestelde of elke derde die door de Koper bij de installatie wordt toegelaten;

Schade ontstaan door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen; Schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken;

Schade ontstaan door slijtage, corrosie, oxidatie en elk ander geleidelijk bederf als een natuurlijk gevolg van de normale werking en het normale gebruik van de installatie; schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en funderingsconstructies, behoudens:

– uit een draagkrachtberekening blijkt dat de constructie de te plaatsen zonnestroominstallatie (inclusief sneeuwbelasting) kan dragen;

– de zonnestroominstallatie een geïnstalleerd vermogen heeft van maximaal 25 kWh.

In geval van schade blijkt dat niet is voldaan door de Koper aan de verplichtingen zoals vermeld in overeenkomst en indien en voor zover door het niet nakomen van deze verplichtingen de belangen van Meesters in Duurzaamheid B.V. zijn geschaad, en dit onverminderd het bepaalde in de elders in deze overeenkomst opgenomen specifieke bepalingen;

Niet of laattijdige betaling van de prijs van overeenkomst;

andere uitdrukkelijke uitsluitingen vermeld in deze overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1 Meesters in Duurzaamheid B.V. is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de apparatuur ten gevolge van overmacht te wijten aan derden.

9.2 De aansprakelijkheid van Meesters in Duurzaamheid B.V. voor schade door zijn fout of nalatigheid veroorzaakt in de uitvoering van deze overeenkomst beperkt zich tot maximaal de oorspronkelijk koopprijs van de installatie.

9.3 Elke aansprakelijkheid van Meesters in Duurzaamheid B.V. voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 In geval van schade ten gevolge van het Werk kan Meesters in Duurzaamheid B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

9.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, schriftelijk aan Meesters in Duurzaamheid B.V. te worden gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat Koper de schade niet eerder heeft kunnen melden.

9.6 Meesters in Duurzaamheid B.V. spant zich tot het uiterste in dat de informatie op de website juist en correct is. De website van Meesters in Duurzaamheid B.V. bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Meesters in Duurzaamheid B.V. staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Meesters in Duurzaamheid B.V. of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 10. Zekerheidsstelling

10.1 Indien wij goede grond hebben te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat Wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

10.2 Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Subsidie en belastingdienst

11.1 Uitsluitend de subsidiegever dan wel Belastingdienst bepaalt of de Koper al dan niet in aanmerking komt voor subsidie respectievelijk belastingteruggaaf.

11.2 Indien subsidie en/of belastingteruggaaf wordt toegekend treedt Meesters in Duurzaamheid B.V. of aangestelde in contact met de subsidiegever dan wel Belastingdienst over alle zaken met betrekking tot (uitbetaling van) de subsidie c.q. belasting.

11.3 Indien een vergunning noodzakelijk is draagt de Koper er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Koper. Waar mogelijk zal Meesters in Duurzaamheid B.V. de Koper van nadere informatie voorzien met betrekking tot het aanvragen van een vergunning.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

12.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op basis van de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux